Ihmeellinen merle

Huom. Tämä sivu on jatkuvassa päivityksessä tutkimusten edetessä.

Merlen on alun perin kuviteltu olevan yhden alleelin (M) aiheuttama väritys, joka periytyy dominoivasti. Rodussamme on tyypillisesti (ja yhä sallittua) merkata merlekoirien genotyyppejä seuraavalla tavalla, vaikkakin uusien tutkimustietojen valossa tämä on osittain vanhentunutta tietoa:

m/m = ei-merle
m/M = merle
M/M = homotsygootti ”tuplamerle”.

Kahden merlealleelin omaavat koirat ovat perinteisesti luokiteltu ”tuplamerleiksi”. Näillä koirilla voi olla vakavia kehityshäiriöitä pigmentin puutteesta johtuen, sillä sekä eumelaniinin ja feomelaniinin muodostus ovat häiriintyneet kahden M-alleelin omaavilla koirilla. Kehityshäiriöt kattavat sekä kuuloon liittyvät ongelmat (bilateraalisesti tai unilateraalisesti kuuro), silmän kehityshäiriöt (mikroftalmia, osittainen tai täysi sokeus, osittainen tai kokonaan puuttuva silmän rakenne) sekä mahdolliset sisäelinten kehityshäiriöt. Kehityshäiriöiden vakavuus ja laajuus riippuu siitä, kuinka paljon koiralta puuttuu pigmenttiä.

Merleä aiheuttavia alleeleita onkin ainakin 6 erilaista

Viimeisimpien tutkimusten (Langevin et al.) mukaan on voitu todistaa, että merleä aiheuttavia alleeleita on olemassa ainakin kuusi kappaletta.​ Eri merlealleeleilla on todistettu olevan eri emäsparien pituuksia, joiden kautta koiran fenotyyppi eli ilmiasu muuttuu.

Merlevärityksen koiralle aiheuttaa genomissa ylimääräinen ”pätkä” DNA:ta, mitä kutsutaan SINE-lisäykseksi tai -insertioksi (SINE insertion). SINE-insertio on vastuussa siitä, kuinka koiralle muodostuu pigmenttiä ympäri kroppaa: tästä johtuen saamme (tai olemme saamatta) koiralle kauniin mustan marmoroinnin. On siis satunnaista, miten SINE-insertio toimii yksilöllä, ja minkä verran pigmenttiä muodostuu tai ei muodostu yksilön ollessa kohdussa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä pidempi SINE-insertion emäsparin pituus on, sitä suurempi vaikutus sillä on koiran ilmiasuun. Eli mitä pidempi emäspari, sitä suuremmalla mahdollisuudella koira on ilmiasultaan marmoroitu.

Emäsparien pituudet ja lokusten nimitykset

Alle 200
200-230
231-246
247-254
255-264
265-268
269-280
m
Mc
Mc+
Ma
Ma+
M
Mh
Ei-merle, villityyppi
Kryptinen merle
Kryptinen merle +
Epätyypillinen merle
Epätyypillinen merle +
Merle
Harlekiinimerle

​Uusi tapa merkitä merlealleeleita on seuraavanlainen:

m = ei-merle, villityyppi
Mc = kryptinen merle & Mc+ = kryptinen merle plus
Ma = epätyypillinen merle & Ma+ = epätyypillinen merle plus
M = merle, ”klassinen” merle, ideaali rotumääritelmässämme
Mh = harlekiinimerle

Plus (+) -alleelit ovat alleeleita, jotka ovat emäspariltaan (eli genotyypiltään) pidempiä kuin niiden lyhyemmät versionsa (Mc ja Ma), mutta alleeleilla ei ole tarpeeksi ilmiasullista eroavaisuutta että ne voitaisiin nimetä omiksi alleeleikseen.

Huomioi, että nämä uudet geneettiset termit eivät täsmää shetlanninlammaskoirissa aiemmin käytettyjen ilmiasullisten termien kanssa. Alempana on lisätietoa jokaisesta uudesta alleelista. Uusien termien käyttö olisi hyvä opetella ja vakiinnuttaa, jotta väärinymmärryksiä ei tapahtuisi.

Koira saa vanhemmiltaan kaksi eri sukusolua, eli esimerkiksi rotumääritelmän mukainen ideaalimerle voisi olla m/M ja runsaasti mustaa marmorointia omaava yksilö olla m/Mh. Genotyyppiä ei kuitenkaan voi koskaan tietää ilmiasusta, vaan koira tulee geenitestata ollaksemme varmoja siitä, mitä merlealleeleita sillä on. Mahdollisuuksia eri merlealleelien yhdistelmiin on 28. Koira voi myös olla mosaiikkimerle, josta kerron lisää alempana. Merlealleelit eivät voi pidentyä pidemmiksi sukusoluissa, joten koira antaa aina saman pituisen merlealleelin jälkikasvulleen. Eli jos koiralla on alleeli Mc pituudeltaan 210, osa sen jälkeläisistä voi saada juuri tämän samanpituisen alleelin itselleen.

​Seuraavissa alaotsikoissa viittaan paljon Mary Langevinin kirjaan Merle – SINE Insertion from Mc – Mh The Incredible Story of Merle. Kirjassa on esimerkkejä genotyypitetyistä koirista, jonka pohjalle perustan tietoa liittyen shetlanninlammaskoiriin.

Onko shetlanninlammaskoirasi geenitestattu M-lokuksen emäsparin pituudeltaan? Jos kyllä, olisin kiinnostunut kuulemaan tuloksesta sekä näkemään kuvan koiran ilmiasusta kehittääkseni tätä sivua! Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse shelegiankennel(at)gmail.com.

Merlealleelit selitettynä

Kryptinen merle Mc (200-230) & Mc+ (231-246)

Kryptisen merlen alleelit Mc ja Mc+ eivät anna koiralle ollenkaan marmorointia tai mitään merleen viittavaa ilmiasullista seikkaa. Nämä alleelit kuitenkin tulevat geenitestatessa takaisin vastauksena ”M” vanhoilla laboratoriolaitteilla, jotka eivät tunnista alleelin pituutta. Tämä johtuu siitä, että koiralla on genomissaan SINE-lisäys, mutta alleeli ei ole tarpeeksi pitkä aiheuttaakseen ilmiasullisia muutoksia koirassa.

Kryptiset Mc -merlet, jotka siis ovat geenitestattu ja todistettu omaavan kyseisen alleelin myös m-alleelin lisäksi (m/Mc), voidaan käyttää normaalisti jalostukseen myös pidempien merlealleelien omaavien yksilöiden kanssa. SINE-lisäys on liian lyhyt aiheuttaakseen pigmenttideleetiota. Mc ja Mc+ -alleelit eivät myöskään aiheuta sinisiä silmiä koiralla, vaikka ovatkin merlealleeleita. Kuten sanottu, ne ovat yksinkertaisesti liian lyhyitä emäspareiltaan aiheuttaakseen mitään ilmiasullisia muutoksia koirassa.

Jos koira saa molemmilta vanhemmiltaan Mc-alleelin ja on näin ollen Mc/Mc, se voi ilmentää sitä hyvin vähäisesti ilmiasussaan etenkin jos yksilö on tricolour tai mustavalkoinen. Musta väri saattaa olla hieman kummallisen sävyinen, mutta marmorointia karvapeitteessä ei ilmene. Väritys saattaa näyttää dilutoituneelta, vaikka se ei olisi tyypillisesti dilutoitunut D- tai B-lokusten kautta. Shetlanninlammaskoirissa kumpaakaan näistä lokuksista ei ilmene, eli kaikki dilutoituneelta vaikuttavat koirat ovat mitä luultavimmin (lyhyemmän emäsparin omaavia) merlejä.

Molempia alleeleita on todistettu Langevinin kirjan mukaan esiintyvän rodussamme, mutta tutkimustietoa siitä miten laajasti nämä alleelit esiintyvät populaatiossamme ja kuinka usein ne aiheuttavat dilutoituneen näköisiä koiria ei vielä ole. m/Mc-genotyypin omaavaa koiraa voi käyttää aivan normaalisti jalostukseen merlen kanssa kuten m/m koiraa käytettäisiin, eikä kyseinen alleeli aiheuta marmorointia. Riskiä kehityshäiriöihin ei ole, koska emäspari ei koskaan muutu pidemmäksi mutaation kautta, se voi vain lyhentyä.

Epätyypillinen merle Ma (247-254) & Ma+ (255-264)

Epätyypillisen merlen alleelin ollessa hieman pidempi voi se aiheuttaa yksilön ilmiasussa näkyvää marmorointia. Osa Ma-koirista voi kuitenkin näyttää identtiseltä m ja Mc -koirien kanssa, eli mitään merleen viittavaa ilmiasussa ei ole. Toisaalta taas jos yksilö on saanut molemmilta vanhemmiltaan Ma- tai Ma+ -alleelit ja minkä tahansa niiden yhdistelmästä, se voi näyttää ilmiasultaan myös hyvin paljon klassiselta merleltä. Tämän vuoksi merlen yksilön geenitestaaminen on tärkeää, koska sen ilmiasusta ei voi kertoa mitä alleeleita sillä on. m/Ma -yksilö saattaa ilmiasultaan näyttää dilutoituneelta, vaikka se ei olisi tyypillisesti dilutoitunut D- tai B-lokusten kautta. Kuten ylempänä sanottu, shetlanninlammaskoirissa ei ilmene D- tai B-lokuksesta johtuvaa dilutoitumista.

Ma ja Ma+ yhdistettynä mihin tahansa muuhun merlealleeliin voi aiheuttaa koiralle siniset silmät. Ma+ yhdistettynä Mc+ ja sitä pidempiin alleeleihin voi aiheuttaa pigmenttideleetioita. Mc+/Ma+ ja Ma+/Ma+ -yksilöt voivat olla ilmiasultaan ”tweed”-kuvioituja, eli sen karvapeitteessään voi ilmetä ruskeaa, harmaata, mustaa ja valkoista sekaisin. Osa marmoroinnista voi olla ruskean eri sävyissä mustan sijaan.

Ohjenuorana voidaan pitää sitä, että Ma ja Ma+ -koiria ei tulisi käyttää jalostukseen pidempien merlealleelien omaavien yksilöiden kanssa, ja Ma olisi turvallista yhdistää vain partneriin jonka mahdollinen SINE-lisäys on maksimissaan 254 bp (Ma) sekä Ma+ tulisi yhdistää vain maksimissaan 230 bp (Mc) omaavaan koiraan.

Myös näitä alleeleita on löydetty shetlanninlammaskoirilta, ja todistetusti voi aiheuttaa dilutoituneen turkin värin. Myös vähäisen marmoroinnin ja ”likaisen” pohjavärin omaavat merlet saattavat hyvinkin olla tämän alleelin omaavia yksilöitä.

Merle M, "klassinen" merle (265-268)

Klassinen eli tyypillinen merle on se, mitä olemme eniten tottuneet rodussamme näkemään: kaunis marmorointi ja upean kirkas pohjaväri. Tällainen tyypillinen merle on genomiltaan m/M. Tämä alleeli yhtenä kopiona voi aiheuttaa siniset silmät koiralle. Tämä alleeli on turvallinen vain m ja Mc alleelin kanssa, sillä tällöin pigmenttideleetiota ei tapahdu. Mc+ ja tätä pidempien alleelien kanssa pigmenttikato on mahdollista, ja riski kehityshäiriöihin kasvaa.

Tämä alleeli voi myös aiheuttaa yksinään tai yhdistettynä muiden merlealleelin kanssa ”tweed”-kuvioinnin, sillä alleeli on jo hyvin lähellä Mh-alleelin pituutta. Ma/M -merlet yleensä ilmentävät ”tweed”-kuviointia, Ma+/M -merlet taas ovat ilmiasultaan usen dilutoituneita vaikka eivät olisi tyypillisten D- tai B-lokusten homotsygootteja diluutioyksilöitä.

M/M -yksilöt ovat klassisesti tuntemiamme ”tuplamerlejä”, joilla on kaksi klassista merlealleelia M. Näillä yksilöillä on korkea riski kehityshäiriöihin, ja niillä voi olla suuretkin määrät deletoitunutta pigmenttiä. Huomioi, että myös muut alleeliyhdistelmät kuin vain M/M voi aiheuttaa kehityshäiriöitä pigmenttideleetion vuoksi.

​Voisi uskoa, että tämä alleeli on kaikista yleisin rodussamme. ​Se, miten paljon M-alleeli vaalentaa koiran pigmenttiä, on täysin satunnaista. Tämän vuoksi osalla merleistä voi olla hyvin vaalea tai hyvin tumma harmaa ”pohjaväritys”.

Harlekiinimerle Mh (269-280)

Harlekiinimerleillä Mh ei ole mitään yhteistä tanskandogeissa ilmenevän harlekiinigeenin kanssa, vaan H-lokus on täysin erillään M-lokuksesta. Nimitys harlekiinimerle (toisinaan myös paimenharlekiini) tulee siitä, miten samankaltainen se voi olla H-lokuksen Hh-tanskandoggien kanssa, mutta H-alleelia ei ole löydetty mistään muusta rodusta tähän mennessä.

Mh-alleeli on merlealleeleista kaikista pisin, ja Mh-alleelin omaava yksilö yhdistettynä mihin tahansa muuhun merleen kuin Mc on riskialtista, ja riski kehityshäiriöihin on todella suuri.

Harlekiinimerlet voivat ilmiasultaan olla hyvinkin erilaisia, vaikka niiden Mh-alleeli olisi emäspariltaan saman pituinen: kaksi helpoiten tunnistettavaa fenotyyppiä on minimaalinen merle ja ”herding harlequin” eli paimenharlekiini. Minimaalinen merle on termi, jolla kuvataan ilmiasultaan melkein täysin yksiväristä koiraa, jolta kuitenkin voi löytyä yksi tai useampi pienempi marmoroitunut alue. Ne voivat ilmentää myös normaalia laajemmalle ulottuvien valkoisten merkkien määrää, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä S-lokukseen sp-alleeliin. ”Herding harlequin” taas on väritys, jossa osa harmaasta pigmentistä on deletoitunut valkoiseksi tai vaaleanharmaaksi. Yksilö voi myös ilmentää ”tweed”-kuviointia, jossa laikut ovat eri sävyisiä.

Osa harlekiinimerleistä voivat myös näyttää samankaltaisilta kuin m/M-yksilöt, mutta ne voivat silti saada aikaan jälkeläisissään fenotyypiltään sekä minimaalisia merlejä että paimenharlekiineja. Vaikka kahdella harlekiinimerlellä olisi sama emäspari, ne voivat ilmiasultaan olla hyvin erilaisia keskenään.

Miksi shetlanninlammaskoirani ei ilmennä marmorointia, vaikka on geneettisesti merle?

A-lokuksen Ay-alleeli voi peittää merlen.
Koiralla on lyhyt merlealleeli, joka ei ilmennä merleä kuten Mc+, Ma tai Ma+.
Koira on mosaiikkimerle, jolla on useampi merlealleeli.

Koiria, joilla on pieni merleen viittaava läiskä missä tahansa kohtaa kehossa, ei tulisi enää kutsua kryptisiksi merleiksi. Tämänlaiset merlet ovat minimaalisia merlejä, ja sen aiheuttaa yleensä alleeli Mh – harlekiinimerle. Alla olevasta painikkeesta pääset tutustumaan kolmen eri merletermin eroihin.

Tämä taulukko kertoo yksinkertaisesti erot kryptisen merlen, minimaalisen merlen ja piilomerlen välillä. Huomioi, että tämä taulukko pätee vain shetlanninlammaskoirien osalta. Jos haluat nähdä koko taulukon myös muiden rotujen värialleelien osalta, paina tästä.

Taulukon on alun perin sunnitellut Mary Langevin, ja se perustuu Langevin et al. (2018) tutkimukseen. Jakaminen on sallittua.

 

Kryptinen merle
Minimaalinen merle
Piilomerle

 

Mc – kryptinen merle, emäsparien pituus 200-230. M-lokuksessa sijaitseva alleeli, joka on emäsparin pituudeltaan niin lyhyt, että se ei pysty enää tuottamaan koiran ilmiasussa merlekuviointia.

 

Mc näyttää samalta kuin ei-merle yksilö. Mc yhdistettynä M-alleeliin ei aiheuta pigmenttideleetiota. Ei M-lokuksen aiheuttamaa riskiä kehityshäiriöihin kuten kuulo- tai näkövammaan.

   

Koiralla on pieniä merleen viittaavia alueita (tai vain yksi alue) karvapeitteessään, useimmiten kropan ”äärirajoilla” – tassussa, raajassa, päässä, lavassa tai rinnassa. Kaksi mahdollista syytä:

 

#1 – Mh, harlekiinimerle, pisimmän emäsparin omaava M-lokuksen alleeli

#2 Mosaikismi, missä alkuperäisestä pidemmästä M-alleelista tuleekin ”vähäisin” alleeli

 

Merlekuviointi täysin ”piilossa”, koiran ilmiasusta ei voida huomata marmorointia. Kaksi mahdollista syytä:

 

1# Punainen pigmentti eli feomelaniini, shetlanninlammaskoirilla A-lokuksen Ay eli soopeli

#2 Mosaikismi, missä alkuperäisestä pidemmästä M-alleelista tuleekin ”vähäisin” alleeli, merlekuviointia ei näy kropassa missään

 

Miltä eri alleeliyhdistelmät voivat näyttää shetlanninlammaskoiran ilmiasussa?

Seuraavan taulukon kuvaesimerkit ja alleelitiedot ovat suoraan Mary Langevinin kirjasta Merle – SINE Insertion from Mc – Mh The Incredible Story of Merle. Taulukkoon on otettu esimerkeiksi koiria, jotka on varmasti testattu M-lokuksen emäspareiltaan. Osa esimerkeistä on myös Facebookin Merle Mc to Mh -ryhmästä otettuja. Shetlanninlammaskoiria ei ole vielä testattu kovin montaa M-alleelin osalta, jonka vuoksi emme voi edes olla varmoja, esiintyykö tiettyjä alleeleita tai alleeliyhdistelmiä rodussamme. Tämän vuoksi myös osa alleelipareista on spekulaatioita, miltä ne mahdollisesti näyttäisivät shetlanninlammaskoiran ilmiasussa.

 

Genotyyppi
Mahdollinen ilmiasu
m/m
m/Mc
m/Mc+

   

Ei merle-kuviointia, ei silmien värin muutoksia, ei pigmenttideleetiota

Mc/Mc
Mc/Mc+
Mc+/Mc+

    

Ei merle-kuviointia, ei silmien värin muutoksia, ei pigmenttideleetiota, turkin väri voi olla ”haalentunut”

m/Ma
Mc/Ma

    

Ei merle-kuviointia, voi ilmentää sinisiä silmiä, ei pigmenttideleetiota, turkin väri voi olla ”haalentunut”


Mc+/Ma
Ma/Ma
m/Ma+
Mc/Ma+

 

Voi ilmentää vähäistä merle-kuviointia, voi ilmentää sinisiä silmiä, ei pigmenttideleetiota, turkin väri on usein ”haalentunut”. Osa koirista voi myös olla ilmiasultaan kuten m/Ma tai Mc/Ma

Mc+/Ma+
Ma/Ma+
Ma+/Ma+

  

Voi ilmentää merle-kuviointia, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, pigmenttideleetio mahdollinen, turkin väri on usein ”haalentunut”

m/M
Mc/M

    

”Klassinen” merle, ilmentää merle-kuviointia, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, ei pigmenttideleetiota

Mc+/M
Ma/M

  

Ilmentää merle-kuviointia, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, pigmenttideleetio mahdollinen

Ma+/M

   

Ilmentää merle-kuviointia, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, pigmenttideleetio mahdollinen, turkin väri on usein ”haalentunut”

M/M

     

Ilmentää merle-kuviointia, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, pigmenttideleetio usein mahdollinen

m/Mh

       

Ilmentää joko minimaalista merleä, klassista merleä tai ”herding harlequinia”, ”tweed”-kuviointi mahdollinen, voi ilmentää sinisiä silmiä, pigmenttideleetio usein mahdollinen

Mc/Mh
Mc+/Mh
Ma/Mh
M/Mh
Mh/M
Mh/Mh

           

Tämän alleeliryhmän yksilöitä on mahdoton erottaa toisistaan fenotyypiltään ilman geenitestiä. M/Mh ja Mh/Mh voi ilmentää muita enemmän valkoista. Lue lisää kohdasta ”Harlekiinimerle Mh”

Mosaikismi merlealleelin suhteen

Mosaikismilla tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on missä tahansa kropassaan joko kaksi tai useamman eri genotyypin omaavaa solua. Merlegeeni on erittäin epävakaa, ja mutaatiot ovat erittäin mahdollisia alkion solujen jakautumisvaiheen aikana. Alleeli ei koskaan mutatoidu pidemmäksi, vaan se aina lyhenee. Alkion jakautumisvaiheen aikana saattaa yhdessä solussa merlealleeli lyhentyä, ja se pääsee monistumaan. Se, missä kohdassa kroppaa aikuinen koira ilmentää mutatoitunutta lyhyempää merlealleelia, tapahtuu hyvin sattumanvaraisesti. Jos tämä mutaatio tapahtuu, yksilöstä tulee mosaiikki. Merle-yksilöllä on genotyyppi (kuten kaikilla), josta suurin osa soluista on samanlaisia merlealleelin suhteen, mutta mosaiikilla pienessä määrässä soluja on erilainen mutatoitunut SINE-insertio.

Langevin et al.:in tutkimukseen osallistuneista koirista noin 17% eli joka kuudes merleistä oli myös mosaiikkeja. Mosaikismi ei siis välttämättä ole kovin harvinaista merle-väristen koirien keskuudessa.

Kun mosaiikki yksilö geenitestataan, voidaan tulokseksi saada kolme tai useampi alleelitulos. Mosaikismi voi olla myös hyvin hankala geenitestata, eikä sitä välttämättä tunnisteta kaikista solunäytteistä. Hyvällä tuurilla poskisoluharjaus tuo jo oikean tuloksen. Joskus paras on lähettää useampi karvanäyte (jossa karvatupet mukana), jotka on otettu erinäköisistä kohdista koiraa (mutatoituneet solut voivat olla vähäisiä ja niitä voi olla vain lokalisoituneesti yhdessä kohtaa kehoa). Sukusolujen testaaminen on kaikista varmin tapa löytää mahdolliset mosaiikkikoirat. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vain uroksilla, sillä narttujen sukusoluja on miltei mahdoton kerätä ilman invasiivisia toimenpiteitä eläinlääkärin tekemänä.

Mosaikismi tuo yleensä myös koiran ilmiasuun muutoksia. Minimaaliset merlet (eli merle, jolla ei ole melkein yhtään marmorointia näkyvissä, entinen termi ”kryptinen merle”) voivat olla mosaiikkeja. Klassinen merle, joka on ilmiasultaan tricolour tai mustavalkoinen mutta ilmentää merleä pienenä läiskänä kehossaan, voisi siis olla genotyypiltään m/m/[M].

Mosaikismi siis merkitään esimerkiksi m/[Mc]/Mh. Suluissa on aina se vähäisin alleeli (minor allele), jota on mutatoituneissa soluissa, joita esiintyy yksilössä vähiten. Ensimmäisen lauseen esimerkin koira on harlekiinimerle, joka omaa osassa soluistaan myös kryptisen merlen alleelia Mc. Se voi ilmetä haalentuneena läiskänä jossain kohtaa koiran kehoa, tai siitä ei ole mitään viitteitä missään kohtaa kroppaa. Jos koiralla on useampi mutatoitunut alleeli, merkitään kaikki vähäiset alleelit sulkeisiin, esimerkkinä genotyyppi m/[Mc]/[Ma]/Ma/[M]. Mosaiikkikoiralla voi olla kaikkia mahdollisia alleeleitaan sukusoluissaan, ja voi antaa niistä mitä tahansa jälkeläisilleen eteenpäin.

Miten voin geenitestata merleni?

Voit ottaa koirastasi poskisolunäytteen milloin tahansa! Älä ruoki koiraa 2 tuntia ennen posken sisäpinnan harjaamista, jotta harjaan saadaan vain koiran omia soluja. Poskisoluharjaus tulee suorittaa molempien poskien sisäpinnoilta, noin 10-20 sekuntia per puoli. Poskisoluharjoja voi yleensä tilata laboratorioilta, mutta myös tavallisia yksikärkisiä vanupuikkoja voi käyttää näytteen keräämiseen.

CZ: Tilia Laboratories tarjoaa luotettavan tuloksen emäsparien numeroiden tasolla sekä pystyy tunnistamaan mahdolliset mosaiikkiyksilöt.
SI: EuroVetGene tarjoaa luotettavan tuloksen emäsparien numeroiden tasolla sekä pystyy tunnistamaan mahdolliset mosaiikkiyksilöt.
USA: UC Davis tarjoaa luotettavan tuloksen emäsparien numeroiden tasolla sekä pystyy tunnistamaan mahdolliset mosaiikkiyksilöt, mutta Euroopassa asuville suosittelen kahta ylläolevaa laboratoriota postin toimitusaikojen vuoksi.

Lisää tietoa merlestä

Suosittelen jokaista merle-värityksestä kiinnostunutta ostamaan Mary Langevinin kirjan Merle – SINE Insertion from Mc – Mh The Incredible Story of Merle.

Merle – SINE Insertion from Mc – Mh The Incredible Story of Merle kotisivuilla on myös paljon hyödyllistä tietoa, vaikka kirjaa ei haluaisi ostaa.

🧬 Merle – SINE Insertion from Mc to Mh – The Incredible Story of Merle Facebook-ryhmässä on paljon esimerkkikuvia, pohdintaa ja ajankohtaista tietoa merleasioista.

M-lokus collieilla, Suvi Lehdon kokoama erinomainen tietopaketti suomeksi kirjoitettuna merle-geenin eri alleeleista pk & sk collieilla, sivustolla paljon esimerkkikuvia sekä periytymiskaavioita.

Dog Coat Colour Genetics – Advanced Merle Genetics sekä perustietoa merleistä samalla sivustolla: Merle The M series.

The Smooth Collie Club of Great Britain on julkaissut samalla sivulla kaksi erinomaista esitystä englanniksi: The Wonderful World of the Merle Gene ja The Mysteries of the Merle Gene.